پارسی

ما به شما را در یافتن کار در سوئد حمایت می‌کنیم

آیا شما بعنوان پناهجو در سوئد اجازهٔ اقامت دریافت کرد‌ید؟ و یا آیا کسی‌ از نزدیکان شما در طول دو سال اخیر به عنوان پناهجو در سوئد اجازهٔ اقامت گرفته است و شما به واسطه‌ او به سوئد آماده‌اید؟

در چنین صورتی‌ قانون استفاده از فعالیتهای جا‌افتادن در بازار کار

( etableringsinsatser)

.شامل حال شما میشود.

فعالیتهایی که شما را در سریعتر پیدا کردن کار کمک میکند

ما برای شما و با همکاری باشما یک برنامهٔ جا‌افتادن در بازار کار طراحی می‌کنیم. این برنامه شامل فعالیتهایی است که شما را در آموختن هر چه سریعتر زبان سوئدی و یافتن کار کمک می‌کند.

در طول مدتی که شما در این فعالیتها شرکت می‌کنید به شما مستمری جا‌افتادن در بازار کار

( etableringsersättning)

تعلق می‌گیرد.

شما از سوی ما حمایت میشوید

.ما یک مرکز راهنمایی هستیم که با ادارهٔ کاریابی همکاری می‌کنیم

شما می‌بایست به مسول خود در ادارهٔ کاریابی اعلام کنید که ما را به عنوان مرکز راهنمای خود

( etableringslots)

.انتخاب کرده‌اید

وظیفه ما حمایت و راهنمایی شما در طول فعالیت یافتن کار می‌باشد. ما شما را عملا در پروسهٔ تقاضای کار، انتخاب رشتهٔ تحصیلی‌ یا حرفه‌ جدید کمک می‌کنیم. همچنین به شما درچگونگی ارتباط درست با ادارات دولتی، سازمانها، مدارس و دانشگاه‌ها یاری میرسانیم